SOĊJETÀ FILARMONIKA SANTA MARIJA
ŻEBBUĠ, GĦAWDEX
EST. 1995
Direzzjoni Mużikali
Is-Surmast Direttur Mro. Joseph Grech
M. Phil (Mus) B.A. (Mus) Hons., F.L.C.M.

Il-Kumitat għandu bħala surmast lis-Sur Joseph Grech, biex jieħu ħsieb id-direzzjoni mużikali tas-Soċjetà Filarmonika Santa Marija.

Is-surmast Grech twieled ir-Rabat Għawdex fl-1971 u beda jistudja l-mużika minn eta` żgħira. Ta' seba' snin beda jdoqq il-klarinett mas-Soċjetà Filarmonika Leone. Fl-1984, beda jitgħallem il-pjanu u t-Teorija tal-Mużika f'Malta taħt is-Sinjura Rossignaud u l-ewfonju taħt Paul Borg. Kompla jitgħallem taħt Laurence Borg u kien l-ewwel Għawdxi li akkwista d-diplomi A.L.C.M., L.L.C.M., F.L.C.M. fid-daqq ta' strument tar-Ram.

Grech kien jgħallem l-aljievi tas-Soċjetà Filarmonika Leone u kompla l-karriera tiegħu billi okkupa post ta' Assistant Direttur tas-Soċjetà Filarmonika Mnarja. Fl-1992, sar Surmast Direttur ta' l-istess soċjetà u fl-1995 kien ukoll l-ewwel Għawdxi li ggradwa b'Baċellerat ta' l-Arti bl-Unuri fil-Mużika. Fl-istess sena ukoll, beda jgħallem lill-aljievi u bandisti tas-Soċjetà Filarmonika Santa Marija, fejn inħatar Surmast Direttur.

Fis-sena 2000, Mro. Joseph Grech iggradwa f'M. Phil - Music b'riċerka li ġġib l-isem ta' 19th century Music of the Gozo Cathedral. Fil-preżent Grech qed jgħallem il-mużika fl-iskola tal-mużika fis-Sannat u anke fis-Sixth Form t'Għawdex.

Mil-lat tekniku, is-Soċjetà Filarmonika Santa Marija qed tgawdi mill-professjonalita` tas-surmast Grech, li bħala żgħażugħ, għandu entużjażmu biżżejjed biex ikompli jmexxi 'l quddiem dan il-proġett.

Antoine Theuma: Assistent Surmast u Għalliem tal-Mużika
B.Ed (Hons.) (Music); A.T.C.L.

Is-Sur Antoine Theuma B.Ed (Hons.) (Music); A.T.C.L. joqgħod fid-dar nru: 55 fi Triq San Gwann fin-Nadur Għawdex. Huwa beda l-istudji tieghu fil-pjanu u t-teorija tal-muzika ta’ 5 snin taħt id-direzzjoni ta’ Sister Annunziatina Darmanin u aktar tard kompla fuq livell avvanzat ma’ Sister Cecilia Vella. Ta’ 10 snin beda jistudja il-Bb Baritone (maghruf f’pajjizna bhala ‘Althorn’) ma’ Mro. Joseph Camilleri biex imbagħad aktar tard għamel 8 snin idoqq mal-Banda Mnarja tan-Nadur. Wara kompla jesplora t-teknika u l-interpretazzjoni fuq strumenti tar-Ram ma’ Mro. Paul Borg, din id-darba permezz tal-Baxx (Tuba). Kompla bl-istudju fil-muzika fuq livell avvanzat fejn l-ewwel għamel sentejn 6th form ma’ Mro. Joseph Grech u wara dahal fl-Universita` ta’ f’ Malta fejn ghamel kors ta’ 4 snin u specjalizza fl-edukazzjoni muzikali ma’ Ms. Moira Barbieri, fl-istorja tal-muzika ma’ Mro. John Galea filwaqt li eccella fl-armonija, l-orkestrazzjoni, kompozizzjoni u direzzjoni mal-Prof. Joe Vella. Wara li ghadda sena jghallem fl-iskola primarja tal-Imsida, Antoine gie trasferit ghall-iskola tal-muzika Johann Strauss f’Sannat Ghawdex, fejn attwalment huwa ghalliem tat-teorija. Fis-sajf ta’ 2004 wara li ħass il-htiega ghal aktar muzika ta’ kwalita` fejn jidhol daqq fuq strumenti tar-Ram, Antoine ifforma l-‘Island Brass’, grupp ta’ ħames muzicisti (kwintett) li jispecjalizzaw fuq strumenti tar-Ram. Ir-Repertorju tal-Muzika huwa varjat minn klassiku, ghal Jazz u Blues sa Pop. Attwalment Antoine huwa wkoll assistent Maestro di Cappella tal-Bazilika San Pietru u San Pawl fin-Nadur u surmast tal-aljievi tal-Banda Mnarja tan-Nadur, u tal-Banda Leone tal-Belt Vittoria. Minbarra x-xogħol ta’ għalliem huwa ghandu ghall-qalbu hafna l-kompozizzjoni u sal-lum kiteb diversi bicciet ghal diversi okkazzjonijiet fosthom musicals, marcijiet, muzika sagra, innijiet, kanzunetti u bicciet ohrajn orkestrali. Antoine jagħmel ukoll hafna arrangamenti għall-orkestra u għall-kwintett tiegħu ‘Island Brass’. It-tagħlim tal-muzika fir-raħal tagħna jkompli fl-ewwel granet t’Ottubru 2010 kull nhar ta’ sibt wara nofs in-nhar. Ghal aktar informazzjoni tistghu tikkuntattjaw lis-Sur Antoine Theuma fuq in-numru 99 2489 27.