SOĊJETÀ FILARMONIKA SANTA MARIJA
ŻEBBUĠ, GĦAWDEX
EST. 1995
Ittra mill-Kumitat tas-Soċjetà
Soċjeta' Filarmonika Santa Marija
Triq il-Knisja c/w Triq Goma,
Iz-Zebbug - Ghawdex.


Telephone: 21 55 04 88,
Email: soc.filar.santa.marija@gmail.com
Website: www.bandasantamarija.com
Facebook: Socjeta' Filarmonika Santa Marija
Itta numru 3/15, It-Tlieta 23 ta\' Marzu 2015

Kemm tbatija f\'qalb muġugħa, liema dwejjaq li jifnuha...ħasset l-Omm imbierka!

Għeżież ħbieb u benefatturi fi ftit jiem oħra ser niċċelebraw l-akbar festa tal-Knisja tagħna, jiġifieri, il-qawmien mill-mewt ta’ Sidna Ġesu’ Kristu, festa li magħha hemm marbuta numru t’attivitajiet kemm reliġjużi kif ukoll tradizzjonali. Is-Soċjeta’ Filarmonika Santa Marija bħal kull sena tkompli tkun il-protagonista ewlenija b’dawn l-attivitajiet:

“Il-Passjoni” Mejda tal-Appostli u Wirja ta’ Arti Sagra...!

Attivita` li bla dubju ta’ xejn stabilixxiet ruħha fil-kalendarju tagħna hija l-Mejda tal-Appostli u wirja ta’ Arti Sagra ‘Il-Passjoni’. Għal dawn l-aħħar ħdax- il sena konsekuttivi din il-wirja baqgħet dejjem tikber u saret sinonima ma’ ħafna Għawdxin u Maltin li kull sena jżuruna. Ninsabu fl-aħħar preparamenti biex intellgħu din il-wirja ta’ arti sagra li ser issir fil-basement tal-każin bejn il-Ħadd 29 ta’ Marzu u s-Sibt 4 t’ April 2015. Il-Passjoni tinkludi Mejda tal-Appostli, diversi xogħolijiet minn artisti Żebbuġin, kif ukoll wirja reliġjuża. Kull min għandu statwi żgħar, santi jew xbihat marbutin mall-passjoni u jixtieq jislifhomlna mitlub ikellem lil xi membru tal-kumitat. Din is-sena ser ikollna wkoll għal-wiri sett ta’ statwi ferm sbieħ li kienu jippartjenu lid-Direttur Spiritwali Dun Karm Ċini u li dan l-aħħar ġew irregalati lis-Soċ. Filar. Santa Marija minn nepputija tiegħu Matilda Vella. Ejjew araw u apprezzaw dawn l-istatwi tant sbieħ u prezzjużi. “Il-Passjoni” ser titbierek mid-Direttur Spiritwali il-Kan. Dun Noel Saliba u l-Arċipriet Dun Reuben Micallef nhar il-Ħadd 29 ta’ Marzu 2015 fil-5:00pm wara l-funzjoni tal-Knisja. Wara s-suċċess tas-sena l-oħra kif ukoll biex inkomplu nagħtu ħajja u dimensjoni simbolika lil Kappella Kristu Rxoxt fl-istess post, ser isir il-ħasil tar-riġlejn lil 12 - il tifel dritt wara t-tberik. Narawkom!

Lotterija b’risq l-ispejjeż tal-Mejda tal-Appostli

Nixtiequ navżaw lill-membri mis-Sezzjoni tan-Nisa ser jiġu f’dawn il-ġranet jiġbru l-biljetti fl-istatwa tad-Duluri u f’Kurċifiss kbir u ferm sabiћ tal-fidda. Dawn jinsabu għall-wiri fit-tieqa tal-każin tal-banda. Din il-lotterija qed issir b’risq l-ispejjeż varji lis-Soċjeta’ Filarmonika Santa Marija ikollha speċjalment it-tagħlim tal-mużika kif ukoll parti mill-finanzjament ta’ servizzi varji lill-paroċċa tagħna. Pakkett ta’ 10 biljetti jiswa €3.00 u nappellaw lill-familji kollha biex jipparteċipaw. Il-lotterija titla’ f’Ħadd il-Għid filgħaxija.

B’rikonoxximent lejkom Benefatturi...Tlettax-il Hamper b’xejn lill-Familji Żebbuġin

Infakkrukom ukoll li ser ikun qed jinġabar il-biljett li tqassam mingħajr ħlas lil kull familja u li jista’ jrebbaħkom wieħed minn 13-il Hamper li jiffurmaw parti mill-mejda tal-Appostli. Dawn il-hampers jirrappreżentaw in-numru tal-appostli inkluż dik ta’ Sidna Ġesu Kristu. Inħeġġukom biex tiktbuhom bil-lest.

Via Sagra Fuq l-Għolja t’Għammar – Opportunita’ ta’ Talb u Sagrifiċċju flimkien

Aspett ieħor ferm importanti hu dak spiritwali fejn bl-għajnuna u d-direzzjoni tad-Dir. Spir. Kan. Dun Noel Saliba, s-Soċjetà torganizza attivitajiet reliġjużi għall-bandisti, membri u benefatturi. Nagħmlu appell qawwi lill-familji u ż-żgħażagħ Żebbuġin biex jingħaqdu magħna u flimkien nitilgħu fuq l-Għolja t’Għammar nhar it-Tlieta 31 ta’ Marzu April 2015 biex nirreċitaw il-Via Sagra. Din ser titmexxa mid-Direttur Spiritwali tas-Soċjeta` l-Kan. Dun Noel Saliba. It-trasport jitlaq minn Pjazza l-Assunta fl-4.45pm. Titilfuhiex u ngħaqdu magħna biex bħala komunita’ nitolbu f’ġieħ il-passjoni ta’ Sidna Ġesu’.

Żjarat lill-Persuni kollha li Jitqarbnu fi Djarhom.

Membri miIl-Kumitat Eżekuttiv tas-Soċ’ Filar. Santa Marija bil-preżenza tad-Direttur Spiritwali l-Kan. Dun Noel Saliba, ser iżuru lill-persuni kollha li jitqarbnu fi djarhom, sabiex jagħtuhom l-awguri u tifkira żgħira tal-Għid. Dan ser isir f’Sibt il-Għid filgħaxija, 4 t’ April 2015, mit-3.00p.m. sas-7.00p.m. Nirringrazzjaw bil-quddiem lil dawn il-persuni u lill-familji tagħhom li sena wara l-oħra jkomplu jilqgħuna fi djarhom.

Coffee Morning Kbir tal-Għid – Tifkira lit-tfal kollha li jattendu!

Nixtiequ navżaw li l-Coffee Morning tal-Għid ser isir nhar it-Tlieta 7 t’April 2015. Nħeġġukom tattendu bi ħġarkom. Din hija ukoll stedina speċjali lit-tfal kollha preżenti minħabba li dawn jiġu mogħtija tifkiriet tal-Għid. Id-dħul imur kollhu b’risq it-tagħlim tal-mużika ġewwa r-raħal tagħna. Min jixtieq aktar informazzjoni mitlub ikellem lil Salvina Żammit (21555116). Ser ikollna ħafna rigali sbieħ x’jintrebħu. TITILFUHX!!!

Frott il-ħidma siekta...ilkoll flimkien b’għan wieħed

Matul l-aħħar xhur, il-Kumitat Eżekuttiv fi ħdan is-Soċjeta’ Filarmonika Santa Marija minbarra li kompla bl-andament ta’ kuljum marbut mat-tmexxija tal-Soċjeta’ u l-banda tagħna, ħadem ukoll fuq possibilitajiet ta’ akkwist ta’ fondi biex ikunu jistgħu jitweqqu proġetti fi ħdan il-każin kif ukoll b’risq il-bandisti tagħna. Xhieda ta’ dawn kienu fost l-oħrajn fondi minn Agenzija Żgħażagħ biex intejbu riżorsi meħtieġa għat-tagħlim tal-mużika. B’sodisfazzjoni ninfurmawkom li wara xhur ta’ proċessar u sottomissjonijiet ta’ rapporti, s-Soċ. Filar. Santa Marija għada kemm giet infurmata li ġiet approvata applikazzjoni tagħha bl-ammont massimu jkun ta’ €21,000 (wieħed u għoxrin Elf Ewro) mill-fond tal-kawżi ġusti. Dan huwa pass kbir b’risq l-għaqda mużikali tagħna għaliex b’hekk issa nistgħu inwettqu numru ta proġetti marbuta mar-restawr u l-konservazzjoni tal-mużika. Barra minn hekk nistgħu wkoll intejbu l-facilitajiet fejn tiġi arkivjata l-mużika tant prezzjuza u li matul is-snin swiet ammonti finanzjarji konsiderovoli lil-banda tagħna. Bħala Tmexxija Eżekuttiva issa irridu naħsbu, nippjanaw u naħdmu biex nimplimentaw dan il-proġett. Obbligati li nwettqu dan sal-aħħar tas-sena 2015 biex b’hekk imbagħad inkunu nistgħu nippreżentaw ir-rapport finali u nkunu eleġibbli biex ningħataw l-għotija ta’ fondi fix-xhur ta’ wara. Ninsabu konvinti li kif dejjem għamilna nilqgħu din l-isfida u nibdluha f’opportunitaˋ. Nirringrazzjaw lil dawk kollha li matul is-sena l-oħra u fl-aħħar xhur għenu biex setgħet ġiet ippreżentata b’mod professjonali din l-applikazzjoni. Nistqarr li fl-aħħar mill-aħħar dan kien possibli grazzi għall-fiduċja, għajnuna u d-donazzjonijiet kontinwi tagħkom. Nitolbukom biex, minkejja dan l-iżvilupp, l-għajnuna u d-donazjonnijiet tagħkom jibqgħu kontinwi u tkomplu tkunu ġenerużi mas-Soċjeta’ Filarmonika Santa Marija biex b’hekk ilkoll flimkien ikollna ir-riżorsi, l-organizzazjoni u l-garanziji finanzjarji meħtiega biex nisfruttaw opportunijaitet simili b’risq il-ġid komuni tal-Banda Santa Marija u l-bandisti taghna. Inħeġġukom biex iżżommu ruħkom aġġornati b’aktar dettalji fl-ittri li jmiss!

APPELL lill-Bandisti tagħna! - Kunċert Importanti qabel il-Ġimgħa l-Kbira

Navżaw lilkom ilkoll, speċjalment lill-bandisti kollha Żebbuġin li f’dawn il-jiem qaddisa fejn infakkru l-mewt u l-qawmien ta’ Sidna Ġesu` Kristu bħala banda nesegwixxu tlett servizzi. Hawn huma d-dettalji: • Servizz tad-Duluri: il-Ġimgħa 27 ta’ Marzu 2015, fil-5:30pm minn Pjazza l-Assunta • Servizz tal-Ġimgħa l-Kbira: il-Ġimgħa 3 t’April 2015, fis-6:00pm minn Pjazza l-Assunta • Servizz ta’ Kristu Rxoxt: il-Ħadd 5 t’April 2015, fil- 4:15pm minn ħdejn il-Każin Nappellaw lill-bandisti kollha biex jagħtu s-servizz tagħhom u b’sinċerita` nirringrazzjawhom bil-quddiem tas-servizzi b’xejn li jagħtu lill-parroċċa tagħna. Nhar il-Ħadd 29 ta’ Marzu 2015 fid-9.30am ser isir kunċert importanti ħafna fis-sala tal-każin qabel il-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira. Nagħmlu appell qawwi lill-bandisti tagħna kollha biex bħas-snin l-imgħoddija jkomplu jagħtu flimkien l-aqwa servizz lill-parroċċa u jiftakru li f’din il-purċissjoni ma jkollniex l-għajnuna tal-bandisti barranin lis-soltu jingħaqdu magħna.

Attivita’ mis-Sezzjoni Żgħażagħ b’risq il-Festa 2015

Is-Sezzjoni Żgħażagħ ser torganizza majjalata b’risq il-briju u proġetti marbuta mal-festa 2015 fil-ġimgħat li ġejjin fis-Sala tal-Każin. Inħeġġu liż-żgħażagħ u dawk kollha interessati biex jiksbu aktar informazzjoni u biljett mingħand il-membri tas-Sezzjoni Żgħażagħ jew mill-Bar tal-Każin.

Appelli u Ringrazzjamenti:

• Nirringrazzjaw lil dawk kollha li għoġobhom jgħaddu biċċiet tan-newl fl-aћћar jiem lid-Direttur Spiritiwali jew lil xi membru tal-Kumitat biex ikunu jistgħu jintużaw fil-Mejda tal-Appostli. • Nappellaw lil dawk kollha li joqogħdu minn fejn ser jgħaddu l-purċissjonijiet biex jixgħelu l-faċċata jew gallerija biex il-bandisti tagħna jkunu jistgħu jdoqqu mingħajr diffikultajiet.

Xewqa mid-Direttur Spiritwali....!!

Id-Direttur Spiritwali Kan. Dun Noel Saliba jixtieq jappella u jħeġġeġ lill-membri tal-kumitati, bandisti, aljievi, soċji u benefatturi tas-Soċjeta` Filarmonika Santa Marija sabiex f’dawn il-jiem ta’ sagrifiċċju niġġeddu lkoll spiritwalment billi nersqu għall-qrara sinċiera u nqaddsu l-festa tal-Għid bi tqarbina xierqa.

Awguri...

F’isem il-Kumitat Eżekuttiv, Sezzjoni Nisa u Sezzjoni Żgħażagħ, minn qalbna nawguraw il-Għid it-Tajjeb lilkom u lill-familji tagħkom.

Tislijiet minn

Marnol Sultana Segretarju