SOĊJETÀ FILARMONIKA SANTA MARIJA
ŻEBBUĠ, GĦAWDEX
EST. 1995
Avvizi mill-Parroċċa
Parroċċa Ta' Santa Marija, Żebbuġ - Għawdex.
Arċipriet Dun Reuben Micallef: 2, Triq il-Knisja Żebbuġ, Tel: 99245080, 21551358,
Uffiċċju Parrokkjali 21554882, Knisja 21559043.
Il-Ħadd 6 ta\' April 2014

L-EWWEL ĠIMGĦA TAX-XAHAR

Nhar il-Ġimgħa 4 ta’ April, hija l-ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fil-11.00a.m. issir Quddiesa u wara tinżamm l-Adorazzjoni sas-7.00p.m. Bejn is-2.00p.m. u t-3.00p.m. tinżamm is-Siegħa tal-Ħniena Divina. Inħarsu dan il-jum b’Quddiesa u Tqarbina. Il-Qrar u t-Tqarbin tal-Morda u l-Anzjani jsir fin-Nofstanhar ta’ filgħodu.

PROVI TAL-KANT GĦALL-MEMBRI TAL-KOR ‘REGINA ANGELORUM\\'

Il-Ġimgħa 4 t’April fil-5.00p.m. u l-Erbgħa 9 ta’ April fis-6.00p.m. il-Membri tal-Kor ‘Regina Angelorum’ huma mħeġġa jattendu għall-provi importanti tal-Kant bi tħejjija għall-festi tal-Gimgħa Mqaddsa, fiċ-Ċentru Parrokkjali.

VIA SAGRA GĦALL-ABBATINI FUQ L-GĦOLJA T’GĦAMMAR

Is-Sibt 5 ta’ April fil-5.15p.m., l-Abbatini huma mistiedna biex fil-5.15p.m. niltaqgħu l-Pjazza biex immorru nagħmlu flimkien il-Via Sagra fuq l-Għolja t’Għammar.

ADORAZZJONI FIS-SKIET

Is-Sibt 5 ta’ April, wara l-Quddiesa tas-7.00p.m., fil-Knisja tinżamm Adorazzjoni fis-skiet sat-8.30p.m. Din hija l-aħħar Adorazzjoni fis-skiet f’dan ir-Randan.

IL-FILM ‘THE PASSION OF THE CHRIST’ GĦALL-ADOLOXXENTI U Ż-ŻGĦAŻAGĦ

Flok il-laqgħa tal-Adoloxxenti (tal-Erbgħa) u l-laqgħa taż-Żgħażagħ (tal-Ġimgħa) ser issir laqgħa waħda s-Sibt 5 ta’ April għall-Adoloxxenti u ż-Żgħażagħ flimkien li fiha ser naraw il-Film ‘The Passion of the Christ’ fis-7.45p.m. fiċ-Ċentru Parrokkjali.

IL-ĦAMES ĦADD TAR-RANDAN

F’dan il-5 Ħadd tar-Randan il-Liturġija tal-Kelma se tlaqqana ma’ Ġesu li jagħti l-ħajja mill-ġdid lil Lazzru li kien mejjet. F’dan ir-Randan ħalli l-Mulej jagħtik ħajja ġdida fiH.

STEDINA GĦAL IRTIR TA’ NOFSTANHAR GĦALL-IRĠIEL

Qed issir stedina lill-Irġiel kollha biex nhar il-Ħadd 6 ta’ April jingħaqdu mal-Grupp tal-irġiel ‘Emmaus’ (minn Malta) immexxi mill-Kav. Horatio R.C. Vella OLJ, għal Nofstanhar Irtir li ser isir fiċ-Ċentru Parrokkjali tagħna mit-8.30a.m. sa Nofsinhar li se jitmexxa minn Fr Geoffrey G.Attard. Hemm il-possibilita’ tal-ikla ta’ Nofsinhar flimkien fiċ-Ċentru stess. Dawk interessati jkellmu lill-Arċipriet sas-Sibt filgħaxija.

VIA SAGRA DJOĊESANA

Nhar il-Ħadd 6 ta\\' April, Mons Isqof Mario Grech se jmexxi Via Sagra Djoċesana fuq l-Għolja t\\'Għammar. Il-Via Sagra tibda minn quddiem is-Santwarju tal-Madonna Ta\\' Pinu fis-6.30p.m. Tkun imxandra diretta fuq Radju Marija

IT-TFAL TAL-YEAR 1 FIL-KNISJA

Nhar it-Tnejn 7 t’April, il-lezzjoni tad-duttrina tal-Year 1 ser ssir fil-Knisja. Jekk jogħġobkom dak inhar lit-tfal wasluhom il-Knisja fil-5.30p.m. imbghad ejjew għalihom il-Museum fis-6.30p.m.

EŻERĊIZZI GĦAL PERSUNI SEPARATI JEW F’RELAZZJONI BARRA Ż-ŻWIEĠ

Mit-Tnejn 7 u l-Ħamis 10 t’April fit-8.00p.m. ser isru Eżerċizzi għall-persuni separati u dawk li jinsabu f’relazzjoni barra ż-żwieġ fl-Istitut tal-Familja Papa Gwanni Pawlu II.

APPUNTAMENTI IMPORTANTI MATUL DIN IL-ĠIMGĦA:

It-Tlieta 8 t’April, fis-7.30p.m fil-Knisja: Laqgħa tal-Lectio Divina. L-Erbgħa 9 t’April fis-7.00p.m. fil-Knisja: Quddiesa tat-Tfal. L-Erbgħa 9 t’April fis-7.30p.m. fiċ-Ċentru: Laqgħa tal-Adoloxxenti.

NOFSTANHAR TA’ SPIRITWALITA’ GĦAN-NISA

Nhar il-Ħamis 10 t’April fid-Dar Parrokkjali ser jinżamm Nofstanhar ta’ Spiritwalita’ għan-Nisa kollha, organizzat mill-Leġjun ta’ Marija. Nibdew fid-9.00a.m. b’Quddiesa u Riflessjoni minn Mons Isqof Mario Grech. Wara pawsa għal-Kafe’/Te’ u mbgħad nispiċċaw b’mument ta’ Adorazzjoni qrib Nofsinhar. Żommu din id-data libera.

ĠABRA GĦALL-ISPEJJEŻ TAL-ĠIMGĦA MQADDSA

Nhar il-Ġimgħa 11, (mill-Knisja l’isfel) u s-Sibt 12 ta’ April (mill-Knisja l-fuq) ser issir il-Ġabra għall-ispejjeż tal-Ġimgħa Mqaddsa (li bihom inkopru l-ispejjeż s-servizzi tal-Banda fil-Korteo tad-Duluri u l-Purċissjoni tal-Passjoni, spejjeż tal-fjuri tal-istatwi u tal-Artal tar-Repożizzjoni u spejjeż ta’ servizzi liturġiċi, fost l-oħrajn). Barra min hekk din is-sena ser inkomplu nżidu personaġġi ġodda, b’kostumi ġodda. Għaldaqstant inħeġġukom biex bhas-soltu tkunu ġenerużi.

ĊELEBRAZZJONI TAD-DULURI TA’ MARIJA – KORTEO BL-ISTATWA

Il-Ġimgħa 11 ta’ April, niċċelebraw il-festa devozzjonali ta’ Marija Addolorata. L-istatwa devota tagħha tkun esposta fil-Knisja. Fil-5.30p.m. jitlaq il-Korteo bl-istatwa devota ta’ Marija Addolorata, akkumpanjat mill-Banda Santa Marija. Matul il-korteo jiġu reċitati is-7 Duluri ta’ Sidtna Marija. Il-Korteo jgħaddi minn dawn it-toroq: Knisja, Kapp. D. Franġisk Vella, Ponta, Ġoma u Knisja. Meta naslu l-Knisja tingħad il-Via Sagra, Barka Sagramentali u fis-7.00p.m. tibda l-Konċelebrazzjoni.

Sehem il-Bandisti Tagħna fil-Festi tal-Ġimgħa Mqaddsa

Nappellaw u nħeġġu lill-Bandisti kollha tar-raħal biex jieħdu sehem u jattendu fil-ħin fis-servizzi bandistiċi waqt il-Korteo tad-Duluri, il-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira u fil-Marċ Brijuż ta\\' Kristu Rxoxt. L-impenn ta\\' kull wieħed u waħda minnkom huwa bżonjuż u ferm apprezzat.

L-AĦĦAR TĦEJJIJIET GĦALL-PURĊISSJONI TAL-ĠIMGĦA L-KBIRA

Jonqosna ftit postijiet ta’ tfal iġorru t-tabelli quddiem il-personaġġi u żgħażagħ/irġiel għall-furċini. Nappellaw lil dawk li jistgħu jieħdu sehem biex ma jibqgħux lura. Dawk li fadlilhom jiġbru l-ħwejjeġ huma mitluba jgħaddu għalihom mis-Sagrestija.

IR-RITRATTI TAL-EWWEL QRARA

Waslu r-ritratti tal-ewwel Qrara. Il-ġenituri tat-tfal tal-Preċett huma ġentilment mitluba jiġbruhom mis-Sagrestija matul din il-ġimgħa.

GĦOTJA TA’ €1000 B’TIFKIRA TA’ MONS LUIGI VELLA ARĊIPRIET EMERITU

D. Ġorġ Vella, Mons Salv Tabone u Marija Tabone għadhom kemm offrew is-somma ta’ €1000 lill-Knisja Parrokkjali tagħna b’tifkira tal-għażiż tagħhom, il-mibki, Mons Luigi Vella, Arċipriet Emeritu. Ta’ min jgħid li Mons Luigi Vella hu benefattur kbir tal-Parroċċa tagħna. F’ħajtu kien diġa ‘rregala s-salib pettorali li jintlibes mill-Arċipriet pro tempore, kif ukoll il-kalċi personali tiegħu li ntuża fil-funeral. F’isem il-poplu kollu taż-Żebbuġ nirringrazzjaw lil D.Ġorġ, lil Mons Salv Tabone u lil oħtu Marija ta’ dan il-ġest sabiħ.

ĦATRIET ĠODDA FI ĦDAN IL-KUNSILL LOKALI ŻGĦAŻAGĦ ŻEBBUĠ

Il-Kunsill Lokali Żgħażagħ Żebbuġ jixtieq jgħarraf lill-pubbliku li wara elezzjoni sigrieta li saret nhar il-Gimgħa 28 ta\\' Marzu ġewwa l-Youth Spot Żebbuġ ġew eletti Brandon Vella (Sindku taż-Zgħażagħ Zebbuġ), Maryse Farrugia (Viċi-Sindku), Melanie Cefai (Segretarja) u Amy Marie Vella (Teżoriera) flimkien ma\\' diversi membri oħra f\\'karigi differenti.