SOĊJETÀ FILARMONIKA SANTA MARIJA
ŻEBBUĠ, GĦAWDEX
EST. 1995
Album tar-Ritratti
Ir-ritratti il-jidhru fuq dan is-sit huma propjeta' esklusiva tas-Socjeta Filarmonika Santa Marija - Zebbug, Ghawdex. Huwa permess li dawn ir-ritratti jigu uzati u mizmuma ghal skopijiet personali sakemm ma jigux immodifikati bl-ebda mod u f'kull post li jintuzaw dawn ir-ritratti issir referenza ghas-Socjeta jew ghal dan is-sit. Uzu ta dawn ir-ritratti ghal skopijiet kummercjali huwa projbit.